Про географічні назви Конотопщини

Костянтин Тищенко, доктор філологічних наук. Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Герб м. Конотоп

Слід відразу зорієнтувати читача в тому, що топоніми (географічні назви) кожної території мають неоднакову історичну й культурну цінність, –  як неоднакова і їхня роль у суспільному житті.

Те ж саме можна сказати і про окремих людей, і про окремі будинки, і про окремі речі…  Більшість теперішніх назв  нам зрозумілі: кажуть, що вони прозорі за змістом, а це вказує на їхню пов’язаність із рештою “звичайних” слів словника мови – і водночас на те, що вони закріплені за певними географічними об’єктами недавно.

Давніші назви для пізнання історії важливіші, проте саме через свій вік вони затемнені внаслідок безупинної дії процесів їхньої переробки населенням у бік більшої зрозумілості.

Цей процес відомий усюди в світі і має назву “народної етимології”, тобто, стихійного пристосування до зрозуміліших асоціацій із “звичайними” словами, коли в мові більше не вживаються ті слова, з якими дані географічні назви були пов’язані раніше. Зовсім старі назви стають, звичайно, настільки незрозумілими для сучасників, що їхнє походження вдається простежити, лише застосовуючи спеціальні методи історичного мовознавства.

При цьому доводиться враховувати і закономірності звукового розвитку слів мови, і поширеність схожих назв на сусідніх теренах у інших народів, і збережені там звичайні слова тамтешніх мов.

Деякі топоніми так і залишаються непоясненими, інші отримують по кілька можливих, конкурентних пояснень (етимологій). І хоча це знання не абсолютне – кращого в нас немає: доводиться миритися з поясненнями у вигляді припущень (гіпотез), і іноді минають десятиліття, поки трапиться нагода їх зміцнити – або відхилити.

1. Застосувавши до вивчення системи географічних назв певної території – наприклад, Конотопщини – метод, аналогічний до того, що вживають археологи при вивченні свого предмета, спробуємо виділити в сукупності назв сіл, міст, озер, річок понад Сеймом спочатку історично найпізніший шар. З усією очевидністю, це назви радянського періоду (1920- 1991) нашої історії. Одні назви зафіксували тодішні ідеологічні пріоритети: Комсомольська Комуна під Конотопом, Жовтневе, Червоний Яр, Красне; інші говорять про час індустріалізації: Заводське, Залізничне, Привокзальне, станція *Зафатівка – це так звана “гіперкоректна” або перебільшено правильна форма від назви Захватівка; також – Капітанівка, Новоселівка, Новомутин, Нове. Радянська держава не приховувала своєї тоталітарної природи (справді ж – “диктатура пролетаріату”), проте, на відміну від царату, дбала про національні декорації: тільки в той час, але ніяк не раніше, і могли з’явитися такі назви, як Шевченкове, Шевченківське тощо.

2. З дореволюційних, царських часів (1654-1917) збереглися, наприклад, назви: Попівка, Михайло-Аннівка, Вільне, Козацьке, Савойське. До тієї ж пори відносяться відантропонімні назви, тобто, похідні від імен і прізвищ людей: Юрівка, Мар’янське, Андріївське, Савинки, Фесівка, Сахни (від Сахно – це давня розмовна, збільшувана форма від імені Олександр, Сашко). Від прізвищ, із усією очевидністю, походять назви: Гамаліївка, Нечаївка, Нехаївка, Білоусівка, Салтикове, Жигайлівка, станція Джигаївка, Лисогубівка – остання назва вже має ознаки процесу “народної етимології”, і це свідчить, що в народі стало призабуватися відоме свого часу прізвище видатного роду козацької старшини Лизогуби.

У назвах населених пунктів часом відображено сам факт заселення певної місцевості, кохання, родинного життя у нім: Селище, Хижки, Кошари, Землянка, Сем’янівка, Любитове, Коханівка. Іноді назва вказує на фах мешканців: Бондарі, Шаповалове. Ще інші села отримали свої назви за якимось характерним виробом місцевих ремісників або їхнім знаряддям: Бочечки, Чорноплатів, Кросна. Значення цих назв указує на період їх виникнення – ХVIII-ХІХ ст. Важче датувати назви з “довкільним значенням”: Підлипне, Соснівка, В’язове, Дубинка, Дубов’язівка, Тополине, Тернівка; Лебедеве, Совинка, Раки, Присем’я, Прилужжя, Бережне, Рівчаки, Білозірка, Броди, Вирівка, Грузьке. Проте очевидно, що у своїй більшості ці села виникли також у ХVIII-ХІХ ст., у період бурхливого, масового залюднення Слобожанщини, у порівняно мирні часи, коли визначальною ознакою назви могла стати і якась другорядна, “побутова” особливість місцевого рельєфу, водоймища, рослинного чи тваринного світу.

3. Польських часів на Лівобережній Україні (1569-1648) сягають назви із західнослов’янськими звуковими елементами або тодішніми реаліями у значеннях: Кузьки (очевидно, від польс. kózki “кози, кізки”), Жолдаки (за Польщі żоłdak – це назва найманого вояка, що отримував żоłd, тобто платню), Гути (так звалися тоді будівлі або місця, де могли випалювати дьоготь або робили скло), Дептівка (від польс. deptać “топтати”, або від імені особи, у кінцевому рахунку пов’язаного з цим словом), а також Сарнавщина (сама назва сарни запозичена з польської, пор. і м. Сарни Рв, а з іншого боку, рос. серна; заради справедливості слід додати, що основа цього топоніма може мати і кельтське походження: так, кімрське (валлійське) sarnau означає “дороги, шляхи”).

4. Литовських часів (1350-1569) може сягати назва Тулушка (від лит. tūlóti “тулити, закутувати” з типовим литовським суфіксом -шка, який П. Гаучас назвав “лакмусовим папірцем” литовських топонімів (пор. на Сіверщині Положки, Обложки, Клишки (детальніше див.: Тищенко К. Литва на Сіверщині. Топонімічні свідчення // Пам’ятки України. – 2001. – № 1-2. – С. 104-117, 161, 209). Літуанізмом виглядає і назва с. Крупське (від лит. krupis, krupė “жаба” – або з похідного від цього слова прізвища литовсько-польської пори). Назва с. Карабутове сприймається тепер, як татарсько-литовська: кара “чорний” + бут з лит. bùtas “оселя”. Не виключено, що ця зрозуміліша свого часу назва може насправді походити від незасвідченого *Корибутове – утвореного з литовського імені власного Корибут: за часів Вітовта князь з таким ім’ям володарював у Новгороді-Сіверському в 1388-1392 рр., – або від литовських слів kéroti “розростатися” + bùtas “оселя” (подробиці у згаданій статті, с. 108).

5. Серед численних слов’янських назв можна виділити й досить давні, не виключено, що деякі з них сягають часів Київської Русі (862-1240). Серед них можна припустити й назву р. Торговиця або с. Мельня, згадуваного у середньовічних документах як одна з волостей, якими володів рід татарського “темника” (ватажка загону в тисячу вершників) на ім’я Яголдай (подробиці у книжці: Русина О. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського. – К., 1998).

До прадавніх слов’янських назв України належить і ім’я міста Конотоп. Щоправда, письмово назва засвідчена тільки з ХVII ст., зокрема, на славетній карті України, укладеній французьким інженером на польській службі Г. Л. де Бопланом, вона вказана як Konotop (1650) на р. Konotop, у ХVIIІ ст. неодноразово згадується у документах як Конотопъ, Конотопь (річка). Про вживаність назви в минулому говорить її повторюваність: так, існує с. Конотоп у Менському р-ні Чн й інше с. Конотоп Хм поблизу р. Конотопи; с. Конотопи є і на Львівщині. Аналогічні топоніми поширені й у інших слов’янських землях, зокрема – в Білорусі (с. Канатоп на Прип’яті під м. Мозир), у Польщі (три села Konotop, і ще Konotopа, Konotopіе), у Чехії (ще три назви сіл Konětopy). Природно очікувати пов’язаність такої назви саме з водоймою, тому й не дивує існування назв р. Конотоп Жт під м. Новоград-Волинський або рукава Дніпра – Конотопка Онуфріївського р-ну Кг (Конотопь 1594, Конотопка 1779), – усі ці дані містяться у Словнику гідронімів України. – К., 1979 та у довіднику населених пунктів АТП: Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. – К., 1973.

Разом з тим, у цій групі назв дивує переважне розміщення сіл на сухому. Лише одне польське село Konotop 107 A3 лежить біля річки, інші ж три села у Польщі і три у Чехії розташовані, навіть за даними найдетальніших карт, на цілком сухому ландшафті без будь-яких ознак боліт чи водойм. У такому разі суфікси множини Конотопи Лв 1496, Konotopie, Konětopy (3!) можуть вказувати швидше не на місця, де коні топилися, а на певні язичницькі традиції, давно відомі й досліджені кельтологами. „Знане висловлення Лукіана про три кельтські божества –– Тевтата, Тараніса і Аезуса –– доповнюють ранні коментарі до поеми „Фарсалія”. У них стверджується, що жертв, присвячених Таранісу, спалювали, Тевтата могла умилостивити смерть [жертви] у воді, а Аезуса –– повішення” (Пауэлл, 176). Справді, з погляду мешканців сусідніх слов’янських сіл топити коня в жертву мусило виглядати незвичним, і така ознака могла стати назвою селища.

Відомо, що ці види язичницьких жертв довго побутували на посткельтських землях у цілій Європі. У Франції „жорстокі обряди відбувалися в день св. Іоанна Хрестителя –– аж до заборони їх за Людовика ХІV (правив у 1643-1715 рр.). На багаттях, розпалюваних під патронажем і у присутності старости села або мера міста, спалювали величезні корзин6и-клітки з живими вовками й котами” (КМЭ, 448). Сумніви у язичницькій природі наведених вище назв меншають при врахуванні таких назв сучасних слов’янських сел, як Паликорови Лв, Kotopeky Cz, Wilcze Piętky Pl –– немовби „Вовчі П’ятки”, але вельми схоже на змінене давніше *Wilcze Pięcky від слова piec ‘піч; пекти, палити’. На жертви Аезусу вказують назви Kozodawy Pl, Вовкодаєве Лг, Нижній Ольчедаїв, Вищеольчедаїв  Вн, Володавец Смол. обл. РФ. Зрештою, сучасні європейці цілком миряться з тим, що на крайньому заході Європи спромігся донині зберегти навіть суспільне визнання такий варварський доримський звичай як корида.

6. Відомо, що до “визволення” варязьким князем Олегом сіверяни майже півтораста років були смирними данниками Хозарської держави (740-і – 884), причому – територіально до неї найближчими. Досі відомі назви десятків опорних пунктів хозарської влади. Це, наприклад, с. Козари і Козероги (!) Чн, с. Козарівка на р. Козарка Кв, с. Козар, Козарик Лг – поблизу балки Козерової. Біля Сейму під Рильськом відоме Казарське озеро. Імовірно, що до кола хозарських назв належать і імя с. Косарівщина на р. Козиревій під Ромнами, і путивльські села Кагань і Каханів. На цьому фоні зростає імовірність припущення про те, що “незрозуміла” тепер назва с. Озаричі на Сеймі походить від давнішої незасвідченої назви *Козаричі, яка на якомусь етапі втратила в етнічній пам’яті зв’язок з хозарами. Кілька “підозріло” схожих на цю назв існує й на інших суміжних теренах – від Озерян Чг поблизу с. Козари і с. Озерянівки Дц під Горлівкою до білоруських селищ Азарычы, Асарэвічы, Азершчына, житомирських Озерянки й Озадівки, київської Озерщини біля р. Козарської (!) неподалік від с. Козаровичі на р. Козка…

Дальше вивчення цієї групи назв виявило реґулярне сусідство з ними як місць вогнепального культу Тараніса, так і топонімів гунсько-аварського часу (IV-VII ст.): Унеча, Гуньки, Обертин, Ображіївка тощо. Саме білоруські назви Азарычы, Асарэвічы ведуть до висновку про їхній зв’язок з тюркомонґольським словом іранського походження āzar ‘вогонь’, яким степовики з очевидністю позначали місцеві вогнепальні культи, зустрінуті ними в Подесенні й далі на захід. За спостереженням Б.А.Рудого, про це саме свідчить і відома пізніша татарська назва c. Атюша від тат. атеш, тур. ateş ‘вогонь’. У такому разі реалістичнішим виглядає інший часовий зв’язок цієї групи назв. Частина давніших малозрозумілих „Озаричів” була переосмислена, як „Козаричі”, інші еволюціонували в Озерища,Озеряни, Озерне: їхнє складніше минуле видає часом розміщення такого села в місцевості, де озера нема і близько, зате поруч є села з назвами Таранівка, Тарани, Таранське, Тараща, Тростянець, Трускавець. І лише поодинокі давні назви так і залишилися без змін: Озаричі, Азарычы, Асарэвічы.

Назва с. Шпотівка пов’язана закономірним чергуванням голосної з таким гідронімом, як назва потоку Шпитьків у басейні Білого Черемошу – у с. Пробійнівка ІФ (СГУ, с. 627). У такому разі до неї близькі й назви сіл Шпитьки Кв, Шпичинці Жт, Хм, Шпотине Лг (АТП). Разом з десятками інших схожих назв –– Шепетівка, Шепетин, Шепіт, Шептаки, Шептичі, Шепелі, Шепарівці, Шепіївка, Новошепеличі, Шипинці, Шипинка, Шипилівка –– ці топоніми є виразними слідами Аварського й Хозарського каганатів, утворюючи розгалужену мережу назв, похідних від алтайської основи ǯep-/ǯöb- ‘їсти, харчування’: це ймовірні місця збору харчів для степових орд, –– пор. евенк., евенс., орокс., нанайс. джэп- ‘їсти, годувати’; евенк., ороц., удегейс. джэптэ ‘харчування’ (CТМ, І, 279-280). Також монґольського походження слово ґиря ‘острижений, обсмалений’ лежить в основі історичного ойконіма Гирівка, Гирівка –– старої назви с. Шевченкове.

7. Наступний пласт глибший ще на 500 років і стосується часів Ґотської держави Германаріха (166-370). Не виключено, що тої пори сягає назва с. Щекинське як і с. Щекине на Путивльщині. Ці назви стають у довгий ряд слов’янських топонімів – назв опорних владних пунктів “Змійової” держави: пор. Щекавиця Кв, Зміїв Хм, Жміївка Кв, Гадяч (2) Пл., Гадзинка Жт, Санище, Санково, Полозівщина, Пороз, Порозок тощо. Подробиці –– в розділі „Відгомін ґотської держави” у брошурі „Мовні дарунки давніх сусідів” (Тищенко 2004). Якщо прийняти це припущення, виходило б, що де-не-де на сучасній карті (і в житті) доживають свого віку слов’янські назви, яким по 1600-1700 років.

8. Під владою готів слов’яни опинилися після “поневіряння” у невірів-кельтів (до 166 р.). Кельтські назви річок і поселень Лівобережжя були досліджені лише останнім часом. Якщо йдеться саме про Конотопщину, то тут несподівано добре виявляються представлені кельтські теофорні назви, тобто такі, що несуть у своїй основі імена давніх кельтських язичницьких божеств: Тараніса, Аезуса, Кукула. Цих назв збереглося чимало і на південь в Конотопщини. У безпосередніх околицях Конотопа зосереджені такі кельтські топоніми: назви с. Таранське, р. Єзус (Єзуч), р. Куколка (пор. назву села у Чехії Koukolka 26 B5). Тараніс – у кельтів бог грому, його ім’я повторюється в десятках назв (переважно – річок) на півдні України, часом ці топоніми мають і паралельну слов’янську назву, наприклад – “балка Громова” або навіть зовсім деформовані “балка Громадська”. Аезус (Aesus) – інше божество кельтів, культ якого відзначався особливою жорстокістю. Кукул – буквально “той, що в капюшоні” – це божество царства мертвих. За усним повідомленням Б.Бабака, останнім часом назва р.Куколка радикально перероблена: вона нібито перекладена з російської і стала ”Лялечкою” (!), – до речі, апелятив кукла в самій російській мові запозичений з грецької. Цей приклад войовничої ”народної етимології” всього лише ілюструє діапазон несподіваних асоціацій матеріалу, з яким доводиться рахуватися при дослідженні. На схід від р. Єзуч протікає річка з дивною як для сучасників назвою Гвинтівка з селом Гвинтове, назви яких нагадують ім’я кельтського бога вітру Гвінтія. Більше про всі ці імена можна прочитати, наприклад, у нещодавно виданій книзі “Кельтская мифология. Энциклопедия. – М., 2002”. Виглядає невипадковим, що всі п’ять географічних об’єктів з імовірно кельтськими назвами скупчені на невеликій території – річки Єзуч, Куколка і Гвинтівка впадають у Сейм, біля якого розташоване й с. Таранське, а на Гвинтівці – Гвинтове.

Разом  з назвою Конотоп, імовірно пов’язаною з культом Тевтата, та з топонімічними свідченнями кочовиків про вогнепальців (Озаричі на Сеймі напроти Тарнського і Атюша) маємо переконливі докази давнього розміщення у цих ідилічних місцях язичницького центру, який з очевидністю перетворив їх на пекло. У Західній Європі жорстокі культи відійшли в минуле раніше, а тут вони дотривали до татарських часів (Атюша). Християнство завершило знищення кривавих ритуалів, розпочате на Заході ще римлянами. Там уже „в VI ст. вчений чернець на ім’я Ґілдас з повним правом міг назвати давні культи бритів мертвою реліґією. „Я не стану, –– пише він, –– перелічувати диявольських ідолів, що стояли у моїй країні… і  яких ми сьогодні повсюдно бачимо посеред решток храмів або просто неба, де вони руйнуються, лякаючи людей своїм звірячим виглядом. Не стану я бідкатися й про ті гори, джерела, пагорби, річки й озера, що тепер поставлені на службу людям, а колись були для них джерелом мук і смерті, яким сліпі неваігласи віддавали шану, належну богам”. Разом з ідолами загинули й їхні жерці. Саме слово ‘друїд’ забуте й майже не трапляється у ранніх пам’ятках британської літератури” (КМЭ, 438-439).

Назва с. Духанівки свого часу була, очевидно, “підправлена” для більшої зрозумілості під впливом поширеного тоді татарського слова духан “магазин”. Проте її не можна розглядати ізольовано від фонетично близьких інших відповідників в Україні та за її межами (див. карту 1), які утворюють переконливий ряд разом з назвами відомого с. Диканька Пл, Деконка, Dziekonka (Польща), Диківка, Диковичеве, Дикове, Диковини; Диханівське, Диханівка Чн; Дзіканаўка (Білорусь), нарешті – с. Духанівка, Духовщина (на Верхньому Дніпрі в Росії), Духанки Чн, поблизу якого є ще й с. Убіжичі… Справді, сучасне кімрське (валлійське) слово dihangfa якраз і означає “притулок, пристановище, рятунок”, а давню форму реконструюють як *di-eks-ņk-; таким чином, українські назви, які зберегли приголосний -к- – давніші, а ті, де -к- перейшов у -х- – пізніші. Детальніше про ці назви можна прочитати у статті: Тищенко К. Кельтські назви селищ на витоках річок України // Журнал “Народна творчість та етнографія”. – 2004. – № 3.

9. Мовознавці вже давно запропонували пояснення назви річки Сейм (давнє Сђмь) з індоіранських мов – від авестійського syāma і давньоіндійського śyāma “темний” (див. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. – М., 1962. – С. 226). На Дніпровському Лівобережжі іранці-скіфи справді були сучасниками кельтів – будинів і неврів, про яких можна більше дізнатися з книжок О. Стрижака, наприклад, “Етнонімія Геродотової Скіфії. – К., 1988” або “Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. – К., 1991”. Важливі свідчення про ці народи знаходимо і в книзі “Геродот. Історії в 9-ти книгах / Пер. А. О. Білецький. – К., 1993”. Хоча навколо Сейма інших іранських назв чимало (на Полтавщині – Хорол, Артополот, Снопород; на Сіверщині – с. Сліпорід під Глуховом), проте саме на Конотопщині схожі назви поки що не виявлені. Нам видається переконливішим і за змістом, і за звуковим матеріалом слів пояснення назви р. Сейм з кельтських мов. Так, виявляється, що ірландське слово séimh, гельське  sèimh означають “м’який, тихий, мирний, спокійний, безтурботний” (MacBain; sèimh) – що вичерпно відповідає характеру річки. В обох названих кельтських мовах це слово має ще й синоніми: ірл. séаmh, гельс.  sèаmh означають “м’який, миролюбний” (там само). Цікаво, що слова ці збереглися лише в мовах гойдельської кельтської групи і не мають відповідників у бритських кельтських мовах – валлійській (кімрській), бретонській, корнській – зі словниковим матеріалом яких виявлено зв’язок більшості кельтизмів України. Таким чином, при прийнятті кельтського пояснення перелічених назв Конотопщини, їм мало б бути по 2 – 2,5 тисячі років. Варто нагадати, що чимало іранських назв – крім згаданих ще відомі Дніпро, Дін, Дністер, Дунай тощо – ведуть своє походження від скіфської мови і, отже, мають такий або й більший вік.

10. На відміну від пізніх литовських назв періоду Великого князівства Литовського, про які вже говорилося, в Україні існує ще пласт назв з прадавніми балтійськими відповідниками. Так, назву с. Лобківка можна наблизити до гідроніма Лоба (кол. Волоколамський повіт Московської губернії), яку В. Топоров і О. Трубачов виводять із давньої форми *Лъба і порівнюють з лит. Lubà, назва річки у Литві (Топоров, Трубачев, с. 9). Сюди ж і назви литовських річок Lubẽlis, Lubinis, Lùbupis (див. Lietuvios…, с. 94-95).

З-поміж усіх балтійських назв Конотопщини чи не найдавніша – це оз. Щимля, беручи до уваги її вставне -л-, яке закономірно розвивається ще у давньослов’янських формах після губної приголосної і відповідає формі литовських назв річки у Литві Šėmė або лісу Шемя (там само, с. 213), – пор. аналогічний процес у так само давніх назвах річок Каспля, Неропля, Вопля, Горспле, на що звертають увагу В. Топоров і О. Трубачов, коли кажуть, що ці назви “були запозичені так рано, що встигли пройти довгий шлях власне слов’янської фонетичної еволюції” (там само, с. 237). У Верхньому Подніпров’ї існує ще кілька схожих на конотопську назв, наприклад, р. Щемелька, ліва притока р. Снову, р. Щемелевка – права Ольги, ліва Вопі, права Дніпра. Виникнення усіх їх можна пов’язати з галіндами останніх століть І тисячоліття до нашої ери (до готських часів понад Сеймом жили ”галіндоскіфи” – змішане балто-іранське населення (за Йорданом)). До давніх балтізмів може належати і змінена за народною етимологією назва с. Турутине, можливо, колись пов’язана з лит. р. Taurupys, латис. р. Taurupe (букв. “турова річка”) (там само, с. 210). Прямих аналогів в Україні ця назва більше не має. Найближча форма – с. Туропин Вл. Якісь віддалені зв’язки можливі з назвою порівняно недалекої р. Турушок, ліва Можу, ліва Сіверського Дінця, – відома вже з документу 1683 р. як Турушка (див.: Словник гідронімів України. – К., 1979), – знову з суфіксом, схожим на балтійське -škies.

11. Нарешті, до найдавнішого пласту назв, гранично досяжного для методів історичної топоніміки, належать збережені на Конотопщині такі рідкісні давньоєвропейські назви, як імена сіл Великий і Малий Самбір та двох річок Ромен.

Виходячи лише з самої форми топонімів, про два села Великий і Малий Самбір не можна з певністю сказати, чи тут ідеться, як часом вважають, про пізніших переселенців із Прикарпаття (де відомі Самбір і Старий Самбір), чи ці назви на Сумщині – також прадавні. Очевидно, що факт наявності чи відсутності давніх поселень у цих місцях може встановити лише археологія. Саму ж назву Самбір виводять від дослов’янського *sam-bar- “злиття” і зіставляють з вельми поважними за віком західноєвропейськими топонімами: пол. Sambór,  хорв. Samobor  від іллірійського *saп-bar- (засвідчена і реальна іллірійська назва Σύ-βαρις) (Трубачев, 1968, с. 281). Варто додати ще й французьку назву річки Sambre, кельтську Samarobriva тощо.

Натомість дві назви річок Ромен мають надійно встановлене відношення до найдавніших індоєвропейських назв річок Середньої Європи і позначені як такі (єдині з усіх географічних назв України) на на відомій карті “Давня гідронімія Європи” (див. карту 2), укладеній 1960 р. німецьким ученим Г. Краге, який датує їх ІІ тис. до н.е. (див.: Седов, с. 20-21). Відповідниками до назви Ромен вважають лит. Armenà і давньоєвропейські назви групи *Armаntia, *Armeno (звичайно ж, ніяк не пов’язані з етнонімом вірмен), відомі в Італії (Armeno, Armento), на півночі Франції (Armance, Armançon, Armentière) і особливо в Гасконі й далекій Країні Басків навколо Піренейських гір (Armagnaс, Armendaritze, Armentia, Armañantzas) (див.: Тищенко, 2004, у друці).

Таким чином, внаслідок проведеного нижче етимологічного аналізу топонімії Конотопського району Сумщини виявляється, що тут, як у краплині води, представлені практично всі хронологічні пласти (страти) вітчизняної топонімії від найдавніших часів.

Література

АТП – Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. – К., 1973.

Геродот. Історії в дев’яти книгах / Пер. А.О.Білецький. – К., 1993.

КМЭ –– Кельтская мифология. Энциклопедия. – М., 2002.

Новое в лингвистике / Ред. В. Звегинцев. Вып. 1. – М., 1960.

Пауэлл Т. Кельты. Воины и маги. –– М., 2003.

Русина О. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського. – К., 1998.

СГУ – Словник гідронімів України. – К., 1979.

Седов В. В. Происходжение и ранняя история славян. – М., 1979.

СТМ –– Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков: В 2 т. –– Ленинград, 1975.

Стрижак О. Етнонімія Геродотової Скіфії. – К., 1988.

Стрижак О. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. – К., 1991.

Тищенко К. Кельтські назви селищ на витоках річок України // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6; 2004. – № 3.

Тищенко К. Литва на Сіверщині. Топонімічні свідчення // Пам’ятки України. – 2001. – № 1-2. – С. 104-117, 161, 209.

Тищенко К. Мовні дарунки давніх сусідів: від скіфів до хозарів // Урок української. № 5-6, 2004 (вкладка).

Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. – М., 1962.

Трубачев, 1968 – Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. – М., 1968.

Трубачев, 2003 – Трубачев О. Н. Этногенез и культура ранних славян. Лингвистические исследования. – М., 2003.

Lietuvios TSR upiuų ir ežerų vardynas. – Vilnius, 1963.

MacBain A. An Etymological Dictionary of the Gaelic Language. – Glasgow, 1982 (E-version 1990).

 

На одному із занять у семінарській групі з мовознавства на І курсі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у березні 2004 року студенти-філологи знайомилися з практичною методикою М. Сводеша для визначення часу розходження двох споріднених мов.

Ця методика при всій приблизності отримуваних за її допомогою результатів – досить ефективна і водночас проста. Дослідним шляхом М. Сводеш відібрав список із 100 найзвичайніших, найпотрібніших слів, що складають основний словниковий фонд усякої мови. Перекладаючи цей список різними мовами, учений з’ясував, що окремі слова списку за певний час зникають і заміняються іншими. При цьому не можна сказати, які саме слова зникнуть у кожному конкретному разі, але виявляється, що кількість таких втрачених слів у різних мовах за той самий період часу – однаковий. Так було встановлено, що за кожні 1000 років зі списку зникає 14 слів і що ця швидкість змін у загальних рисах постійна. Знаючи цю “константу Сводеша”, тепер стало можливим визначати час розходження споріднених мов для сотень мов світу, які не мають давньої писемної традиції – а таких мов на землі більшість.

Один із студентів згаданої групи Київського університету, конотопчанин Богдан Бабак, згадав на занятті, що в його рідному місті на Загребеллі проживає громада циган, і висловив ідею спробувати встановити за допомогою методу Сводеша час розходження двох діалектів циганської мови – келдерарського і слобожанського. З’їздивши на пару днів додому, Б. Бабак звернувся з проханням – узяти участь у дослідженні списку – до батька свого однокласника, голови циганської громади району Загребелля 3. П. Руженка.

Список було перекладено обома мовами, після чого підраховано пари однакових слів. Виявилося, що деякі слова в обох циганських діалектах збігаються повністю: бáро “великий”, калó “чорний”, рат “кров”. Інша група включала дуже схожі слова: келд. пхув. слоб. пхуб “земля”, лашё / вачё “добрий”, совав / совыв “спати” тощо. 48 пар слів були цілком відмінні, 52 пари – тотожні й подібні.

За графіком відповідностей це означає, що відокремлений розвиток цих двох циганських діалектів розпочався приблизно 2200 років тому, тобто – десь у II ст. до н. е.

Керівник семінару проф. К. М. Тищенко вважає, що дані, одержані Б. Бабаком у співпраці із З. П. Руженком – пріоритетні, адже досі ще ніхто в Україні на мав нагоди застосувати методику М. Сводеша до дослідження циганської мови.

Більше про цю методику можна прочитати у книзі: Новое в лингвистике / Ред. В. Звегинцев. Вып. 1. – М., 1960. – С. 9-107.

 * Зірочкою позначаються письмово не засвідчені форми.

[wpsr_socialbts]

Коли були засновані Хижки?

Хата - картина
Хата - картина

Чимало джерел, які вдалося вивчити, дипломатично вказують на те, що Хижки були засновані на початку ХVII століття або у першій його половині. Це означає, що точних даних про рік заснування села або взагалі не збереглося, або вони приховані у ніким ще не торканих архівах козацької доби, більшість з яких, як відомо, вивезена до Росії. Відсутність задокументованої дати, щоправда, ніяк не завадила хижчанам 2010-го року відсвяткувати 400-ліття рідного  села. Тим паче, що непрямі свідчення можуть вказувати саме на початок 10-х років ХVII століття. І вже пізніше з‘ясувалося, що у книзі   «Конотопщина: час, події, долі.» (К.: ВД «Фолігрант», 2005) названо точну дату заснування Хижок!!! Як кажуть «Бінго!», «Ура!» і ганьба недолугій місцевій владі, яка не знає історії власного села! Та стривайте, давайте спробуємо розібратися. Ось що, власне, наведене в одній зі статей вищезгаданої книги.

Сотник та Печатка Ніжинського полку
Сотник та Печатка Ніжинського полку

 

…У 1688 році син Я. Лизогуба одержав село Хижки (засноване у 1623 році кролевецьким сотником Пилипом Уманцем) та села Погребки і Крапивне…

Отже, у статті (яка, до речі, не підписана жодним автором і не дає прийнятного посилання на джерела) вказується точний (!) вік Хижок та ім‘я засновника села. Що ж, тут є від чого відштовхнутися. Пилип Уманець (який нібито заснував Хижки) був помітною фігурою в козацтві 17-го століття, і відомостей про нього залишилося більш, ніж достатньо: у 1670-х роках він очолював Ніжинський полк, перед тим брав участь у багатьох кампаніях – воював з польським королем Яном Казимиром та неодноразово протистояв московській інтервенції. Наприклад, з авторитетнішого видання В.В.Кривошеї «Українська козацька старшина» можна дізнатися наступне: Пилип Уманець… ніколи не очолював Кролевецьку сотню, тому що очолював Глухівську. Мало того 1623 року до створення що Глухівської, що Кролевецької сотень залишалося ще майже три десятки років.

Сам Пилип Уманець (який походить з Правобережжя) 1623-го року, швидше за все, був ще підлітком або й взагалі дитиною, тож ніяк не міг би докласти руку до заснування Хижок. Менше з тим, оприлюднена інформація швидко розійшлася по інтернет-форумах і стала приводом для глузування з хижчанського свята 2010 року. Що, насправді, прикро, тому що безпідставно. Що ж до інших стародавніх джерел, що можуть пролити світло на те, як з‘явилися Хижки на світ, одним з найбільш цікавих виглядає «Генеральне слідство про маєтності Ніжинського полку 1729-1730 рр.», Чернігів 1901 р.

Генеральне слідство про маєтності Ніжинського полку 1729-1730 рр. та Цитата з нього
Генеральне слідство про маєтності Ніжинського полку 1729-1730 рр. та Цитата з нього

У сучасній транслітерації це має такий вигляд:


Село Хижки с давних лет была пустошь, а в диспозиции войсковой, за прежних бывших гетманов; а потом надано оную пустошь того-ж села козаку Пилипчати за службы войсковые; после ж Пилипчати владел тем селом Яков Лизогуб також за службы войсковые, за гетмана Самойловича; а по нем сын Лизогубов Ефим; а ныне владеет Андрей Лизогуб, товарищ бунчуковый, по выше-названной грамоте, з которой копия взята.

Що ми маємо з цього джерела? Принаймні, першого намісника Хижок, козака Пилипчату, а ще й те, що «це була пустош». Проте, як виявляється, не така й вже пуста була та «пустош», адже «в діспозіциі войсковой» була таки «за прєжніх гетманов». З чого варто з великою часткою вірогідності припустити, що вже на початку XVII століття Хижки вже існували як вільне козацьке поселення, можливо, як курінь, який ставав до зброї за командою тих таки «прєжніх гетманов». А козак Пилипчата отримав своє ж село в управління. Вищенаведене дещо відсуває появу села ближче до початку XVII століття, проте не може визначити більш-менш точну дату заснування Хижок. Відтак, ми продовжимо шукати. Як то кажуть, to be continued…

  • Кривошея В. В. «Українська козацька старшина». Частина третя. Книги 1. — К.: «Стилос», 2008.
  • Кривошея В. В. «Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків». 2-ге видання. — К.: ВД «Стилос», 2004
  • «Конотопщина: час, події, долі.» (К.: ВД «Фолігрант», 2005)
  • Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729-1730 г. Василенко Н.П. Чернигов 1901
  • Бодянский О. М. Реестр всего Войска Запорожского после Зборовского договора. 1649 г. — Москва: Московский университет, 1875.
  • Окрім вказаних джерел, використаний ось цей матеріал про Пилипа Уманця. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
    http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Siver/2009/MC_15.files/18.pdf

Ю. Торопчинов

Сюжет про Хижки для TV

“Осінній відпочинок у Хижках” Сюжет для програми “Доброго ранку, Україно!”

Осінь 1997-го року. Автор – Ю. Торопчинов. Режисер – О. Мачуський. Виробництво Національна телекомпанія України. 1997 рік.

ТЕКСТ СЮЖЕТУ: (більше…)

Історичні пам’ятки Сумщини

Многочисленных туристов Сумская область привлекает живописными лугами, лесами, реками, источниками питьевой воды с ценными лечебными свойствами. Уникальные природные ландшафты области сочетаются с богатой историей этих мест. К тому же Сумщина является одним из регионов, насыщенных историко-культурными памятниками различных эпох
Сумская область — край, овеянный легендами и славой. В глубину тысячелетий уходит начало истории Путивля, Ромнов, Глухова, которые включены в список важнейших исторических городов Украины.

Древнюю историю этого края можно почувствовать, наблюдая уникальные Посульские скифские некрополи, среди которых самый высокий курган Днепровского Левобережья — Старшая Могила.

На территории Сумской области сохранились православные культовые сооружения XVII—XIX веков в стиле украинского барокко и классицизма, встречающиеся преимущественно в Северной Украине. Однако, кроме многочисленных церквей и соборов, на Сумщине есть и необычные достопримечательности: памятник мамонту и единственная в мире яблоня-куст.

Памятник мамонту
Памятник можно отыскать на окраине села Кулешовка (Недригайловский район) рядом с рекой Хусь (приток реки Сулы). В народе его прозвали «памятником мамонту», но в действительности по своему историческому и научному значению этот монумент является комплексной достопримечательностью.

В первой половине XIX столетия Кулешовка принадлежала графу Юрию Головкину, который был попечителем Харьковского университета. Как-то он пригласил к себе известного украинского ученого-натуралиста Ивана Калениченко (1805—1876), уроженца Сум, который заведовал зоологическим и минералогическим кабинетами Харьковского университета. Ученый увлекался также палеонтологическими исследованиями. В 1839 году в селе Кулешовка на берегу реки Хусь ему удалось откопать хорошо сохранившийся скелет мамонта. На шести подводах его перевезли в Харьков. Такие находки случались и раньше, но только в Сибири. В Украине останки мамонта были найдены впервые. Это и побудило ученого вместе с владельцем имения установить в 1841 году памятник в честь научного открытия — один из самых оригинальных в мировой истории.

Однако есть еще одна причина, по которой установили памятный знак. Именно в этой местности по берегу реки проходила граница между Московским царством и польско-литовской Речью Посполитой во времена между Поляновским миром 1634 года и началом Хмельниччины в 1648 году, а впоследствии, во второй половине XVII — первой половине XVIII века — граница между Гетманщиной и Слобожанщиной.

Монумент выполнен в виде чугунной срезанной пирамиды на кубическом пьедестале. На лицевой грани пирамиды начертано: «Село Кулешовка. Место сие было границею между Польшей и Россиею». С противоположной стороны упоминается, что «на сем месте в 1839 году отрыт остов первобытного мамонта». Есть на памятнике и такая надпись: «Кости мамонта подарены Харьковскому университету и хранятся в зоологическом кабинете».

Долгое время подобный памятник был единственным в мире. А в 1980-х годах мамонт был увековечен и в Якутске (Россия).

«Круглый двор»
«Круглый двор», являющийся одним из уникальных сооружение Тростянца, был построен в 1749 году. Изначально «Круглый двор» планировался как оборонное сооружение для защиты от татар. Большое по размеру (свыше 60 метров в длину и 40 метров в ширину), почти овальное в плане, оно являет собой маленькую крепость с глухими высокими стенами и четырьмя круглыми башнями по периметру.

В середине XІX века усадьба перешла во владение князя Голицына, который приспособил крепость под летний театр. Двор служил сценой, а в башнях жили крепостные актеры. Вдоль стен были устроены места для зрителей по типу древнеримских амфитеатров. Сейчас «Круглый двор» отреставрирован, здесь проводятся различные культурные акции. К нему примыкает красивейший парк с дворцом Голицына (XIX в.), дендрарием, озерами и деревянными скульптурами.

Гамалиевка
Село Гамалиевка Шосткинского района прославилось благодаря расположенному здесь собору Рождества Богородицы. Это единственный в Украине сохранившийся оборонный храм, поэтому архитектура его очень отличительна и стоит того, чтобы ее увидеть. История же строения такова. В 1702 году на этом месте был основан скит, после постройки каменной церкви Харлампия трансформировавшийся в гамалиевский Харлампиевский монастырь. Монастырю стал покровительствовать гетман Иван Скоропадский.

Вначале весь монастырский комплекс был деревянным, затем территорию монастыря окружили крепостными стенами с башнями и надвратной колокольней, соорудили каменные кельи и хозяйственные постройки.

В 1735 году был построен собор Рождества Богородицы ставший центральным сооружением архитектурного ансамбля монастыря. Когда возведение собора закончилось, чета Скоропадских уже не увидела своего фамильного собора. Еще до завершения строительства супруги были похоронены в небольшой трапезной церкви монастыря.

Гора Золотуха
Гора Золотуха расположена в районе города Ромны. В толще горы можно отыскать целый набор полезных ископаемых. Но главное — здесь нашли первую украинскую нефть!

Гора Золотуха известна еще и печальным событием. В сентябре 1918 года большевистский карательный отряд расстрелял в этом месте епископа Варсонофия — настоятеля Кирилло-Белозерского монастыря, игуменью Ферапонтову монастыря Серафима и четверых жителей.

В годы советской власти гора Золотуха была превращена в свалку костей забитого скота, там же был построен свинарник, затем устроен карьер.

Летом 2000 года на Золотухе начались поиски останков мучеников с привлечением специалистов из отдела криминалистики Генеральной прокуратуры. В следующем году работы продолжила экспедиция, возглавляемая игуменом Дамаскиным. Останки так и не были найдены. Все расстрелянные причислены к лику святых Новомучеников Кирилловских. В 1998 году на горе Золотухе установлен Поклонный Крест, а в настоящее время закончено строительство часовни.

Озеро Шелеховское
Расположено озеро вблизи села Межирич Лебединского района, в 15 километрах от райцентра. Уникальность водоема в его древней истории. Ученые рассчитали, что образовалось озеро еще во времена ледникового периода. Громадные сдвиги горы заградили дорогу талым водам и создали ледяную водную преграду площадью в 7 гектаров. До сегодняшнего дня озеро отличается своими холодными водами. Северную сторону озера называют Гузир. Здесь водится много чистоводной рыбы: окуни, щуки, лини. С южной стороны на дне озера много мула. Здесь преобладает красный карась, вьюн. Более всего водоем богат речными раками. Озеро очень живописно и является гидрологической достопримечательностью природы общегосударственного значения.

Яблоня государственного значения
Этой уникальной яблоне уже свыше 200 лет. Находится она в селе Андреевка около Кролевца Сумской области (улица Андреевская, 51). Местные жители называют ее «колонией», а еще «княжеской», «крученой» и «лозовкой». Дерево привлекает сюда туристов тем, что растет в виде куста — колонии из 15 связанных между собой родственных деревьев. Площадь яблони — один квадратный километр! Колония развилась из существовавшего когда-то единого материнского ствола, которого сейчас нет. Теперь главная особенность дерева — в уникальном способе размножения: ветви яблони с возрастом клонятся к земле и укореняются, в результате чего прорастают новые деревья. Посадил ее садовник князя Петра Мещерского, некогда жившего в селе Андреевка и тут же похороненного.

В тени ветвей яблони находится могильная плита князя, который умер в 1848 году. Цветет яблоня в период цветения обычного сада. Поскольку яблоня-колония — это целый сад, то плодоносит каждый год только половина дерева, а вторая половина отдыхает. Яблоки среднего размера, сладкие и терпковатые на вкус. В декабре 1998 году указом президента Украины чудо-яблоня получила статус заказника общегосударственного значения.

Церковь Святого Михаила
Деревянная Михайловская церковь в селе Гриневка известна с 1747 года. В 1883-м вместо нее построили новую деревянную на кирпичном фундаменте, которая сохранилась доныне. Первоначально она была одноэтажной, с колокольней на западном фасаде. В 1930-х годах верхний ярус колокольни и световой восьмерик с верхом разрушили. Служба в церкви была прекращена в 1965 году, и с тех пор до конца советских времен в ней был школьный спортзал. Михайловская церковь в Гриневке является характерным образцом церковного здания епархиального стиля, которая решена скромными средствами, однако очень профессионально.

Симфония Низов
Поселок Низы Сумского района расположен на левом берегу долины реки Псел. Поселение Низ (так оно называлось до середины XIX века) известно с 1662 го-да. Название, по-видимому, произошло из-за необычного и нетрадиционного расположения поселка на высокой пойме в долине реки.

Посетить Низы стоит поклонникам творчества Петра Чайковского.

В Низах сохранился одноэтажный усадебный дом, в котором в 1871—1879 годах почти каждое лето проводил композитор. Здесь он написал оперу «Черевички», получившую первую премию на конкурсе Русского музыкального общества в 1875 году. Здешняя живописная местность вдохновляла композитора и на работу над Второй и Третьей симфо­­ниями.

В хорошо сохранившемся усадебном доме, где много лет располагается местная средняя школа, организована мемориальная комната-музей композитора. Рядом с домом установлен памятник Чайковскому. У входа в усадебный парк сохранилась церковь, построенная во второй половине XIX века.

з сайту http://cn.com.ua